За пауза на слайдшоуто, задръжте показалеца на вашата мишка върху снимката! За управлението му, използвайте стрелките в ляво и дясно!
За пауза на слайдшоуто, задръжте показалеца на вашата мишка върху снимката! За управлението му, използвайте стрелките в ляво и дясно!
За пауза на слайдшоуто, задръжте показалеца на вашата мишка върху снимката! За управлението му, използвайте стрелките в ляво и дясно!
За пауза на слайдшоуто, задръжте показалеца на вашата мишка върху снимката! За управлението му, използвайте стрелките в ляво и дясно!
Актуално

Ръководството на Община Троян повдигна пред жителите на общината въпрос, предизвикал безпокойство. На 13.02.2017 г. в Администрацията постъпи информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Добив на строителни материали – пясъчници и мергели за производство на трошени фракции за неотговорно строителство и камък ломен цепен за сгради и съоръжения от находище „Старата колиба“ в землищата на с. Голяма Желязна и с. Лесидрен“.Постъпилото предложени предизвиква дискусия, която потвърди мнението на ръководство и експерти, че реализирането на инвестиционното предложение е неприемливо, подари няколко основни причини. На първо място, инвестиционното предложение предвижда разработването на находище с площ 56 175 м2, с вероятни запаси от 387 500 куб. м. за срок от 35 години. Заедно със спомагателните площи, общата площ възлиза на 383 940 м2, от които: 125 905 м2 - частна общинска собственост, 213 688 м2 - частна собственост и 4 558 м2 – публична общинска собственост (общински пътища) и само 39 789 м2 – частна държавна собственост.

Находището се намира в непосредствена близост до язовир Сопот и съгласно предоставените координати, в площта на концесията попада част от заливаемата територия на язовира. Южната граница на находището минава до урбанизирана територия - махала „Полигарска“ на с. Голяма Желязна.

Цитираното находище попада в границите на защитена зона „Васильовска планина“. Декларира се, че на този етап инвестиционното предложение се отнася за площ, която е в рамките на заявеното търговско откритие, но ще се експлоатират само участъци извън обхвата на защитената зона. В останалата площ ще се разположат площадката за готова продукция и депата за хумус и откривка. Със Заповед № РД-529 / 26.05.2010 г. на Министъра на околната среда и водите, с която е обявена защитена зона „Васильовска планина“, се забранява нарушаването на местообитанието на защитени видове птици, включени в приложението на Закона за биологично разнообразие.

Важно е да се каже, че транспортният достъп ще се осъществява по съществуващи общински пътища през с. Голяма Желязна, с което трайно ще се наруши целостта им.

Предложението противоречи на предвижданията в проекта за ОУПОТ за тази част от територията на общината, който предвижда засегнатите от кариерните дейности територии да са „Територия за превантивна защита по чл.10, ал.3 от ЗУТ“ и „Гори със специално предназначение по чл.5, ал.3, т.3 от Закона за горите“.

В инвестиционното предложение се предвижда използването на вода за производствени нужди от р. Калник (около 150 т./год.), която няма този дебит.

Находището ще генерира повишени нива на шум и вибрации, значително увеличени прахови емисии и токсични емисии от изгорели газове. Въздействието върху хората и тяхното здраве се основава на НАРЕДБА № 7 от 25.05.1992 г. за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда - отменена на 17.05.2011 г.

Реализирането на предложението е в противоречие с целите на потенциален Биосферен парк „Централен Балкан“, в територията на който попада инвестиционното предложение.

След обстоен преглед и анализи на фактите, ръководството и експертния състав на Община Троян счита направеното предложение за силно обезпокоително. На проведена на 22.02.2017 г. пресконференция, кметът на Община Троян г-жа Михайлова изрази общото становище против реализирането на проекта, с цел опазване на природните дадености, здравето и интересите на жителите от общината.

В края на 2016 г., след срещи и преговори, които кметът на Община Троян г-жа Донка Михайлова проведе, стана ясно, че Междуведомствената работна група за управление на процеса по деинституционализация на грижата за деца включи община Троян в Картата на услугите за подкрепа в общността и в семейна среда. Това отваря пътя към изграждане на Дневен център за деца и младежи с увреждания със средства от ОП „Региони в растеж“ и по-нататъшно държавно финансиране на услугата. Това е едно голямо постижение за Троян, тъй като в картата има включени само още два града, които не са областни.

В началото на 2017 г. г-жа Михайлова покани на среща родители на деца с увреждания от общината, за да представи проекто-идеята, която общинският екип е разработил, както и да обсъдят възможностите, които стоят на дневен ред.

Община Троян ще подаде проекта през месец април. Услугата ще даде възможност за ползване на дневни грижи от деца до 18 години и младежи до 35 години с увреждания. Идеята на Община Троян е услугата да се развива съобразно потребностите. Центърът ще бъде с капацитет 15 места, дневна грижа. Сградата ще бъде изградена върху терен общинска собственост, намираща се в непосредствена близост до ПГМЕТ, гр. Троян; СУ „Васил Левски“, гр. Троян  и ДГ „8-ми март“. На срещата г-жа Михайлова представи вече готовото техническо задание пред родителите на децата, чакали тези стъпки повече от 10 години.

Чрез изграждането и функционирането на Дневен център за деца и/или младежи с увреждания на територията на община Троян, ще се осигури комплексна подкрепа и социално включване на децата и младежите с увреждания от общността, в една приемаща и стимулираща развитието среда. Сред основните цели на Дневния център е удовлетворяване на здравни, образователни и рехабилитационни потребности, консултиране и организиране на свободното време и лични контакти.

Проектът предвижда Дневният център да разполага със специализирани кабинети за различни видове терапии и занимания: зала за лечебна физкултура/ рехабилитация/ психомоторика; кабинет на логопед/ психолог; зала за индивидуална работа; зала за групова работа/ дневен престой; психосензорна зала; дворно място с подходящи съоръжения за деца с увреждания и други.

Родителите изразиха одобрение и подкрепа за действията, които кметът г-жа Михайлова, ръководният екип и експертите в сферата на социалните дейности полагат за осигуряване на една така важна услуга. Проектът ще бъде гледан от Общински съвет-Троян през месец февруари. Кметът г-жа Михайлова изрази надеждата през 2018 г. да поздрави родителите с новата услуга и Дневен център в града.

Традиционно, преди разглеждането на проетко-бюджета на Община Троян на заседание на Общински съвет, кметът Донка Михайлова и председателят на ОбС-Троян Николай Тодоров поканиха жителите на общината, представители на институции, училища, детски градини и сдружения да обсъдят заедно проекта за бюджет за 2017 г.Този бюджет е с 2 871 хил. лв. повече от бюджета за 2016 г., от които приходите за държавни дейности - 1 008 хил. лв. повече, а тези за местни дейности с 1 863 хил. лв. повече. Причината на завишението на разчетените приходи в рамката на проекта за 2017 г. се дължи на завишение на стандартите при почти всички дейности при приходите за държавни дейности и завишени местни приходи и по-голям преходен остатък при приходите за местни дейности.

Основните политики в бюджета за календарната година ще бъдат съобразени с икономичното, ефективно и в съответствие с потребностите разходване на публичните средства.

През 2017 г. общинската политики ще съблюдава за обезпечаване на потребностите на общността от всички възможни финансови източници - общински бюджет, държавен бюджет, европейски фондове и програми. В изготвените предложения, водещ фактор отново са предложенията на гражданите, кметските съвети и граждански организации.

Три са основните приоритети следвани в съставянето на Проекто-бюджет 2017 г: Подготовка за привличане на финансиране от външни за общинския бюджет финансови източници; изпълнение на спечелени проекти; финансово осигуряване на приоритетите в управленската програма.

Акцент в дейността през 2017 г. ще са проектиране и подготовка на проекти, оценени като приоритетни и от държавни органи: Развитие на регионалната система за управление на отпадъците (сепарираща и компостираща инсталации, 3 –та клетка); Развитие на социалните услуги (Център за деца с увреждания); Развитие на туристическата инфраструктура (АК „Состра“); Проектиране и подготовка на проекти за обновяване на обществени площи.

Годината ще премине под знака на изпълнението на проекти за повишаване на енергийната ефективност, за които Общината вече има сключени договори на стойност 11 млн. лв., за 5 публични сгради и 26 частни сгради с 432 обекта. Предстоят нови енергийни обследвания, в т.ч. на улично осветление и др.

В работата за осигуряване на повече работни места и по-добри доходи усилията ще бъдат насочени в посока подобряване на бизнес средата. Заложено е работа по подобряване инфраструктурата на „Сврачи дол“ и малък пазар; Подкрепа на Местната инициативна група; Подкрепа и насърчаване на туризма; Преструктуриране на образователните структури; Нови решения за устройство на територията.

Над 195 хил. лв. инвестиционни разходи ще бъдат вложени в сферата на образованието - за учебни и детски заведения, 44 хил. лв. за дофинансиране и 26 хил. лв. за издръжка на басейн. 10 хил. лв. повече са разчетени за детско-юношеския спорт.

По залегналия в управленската програма приоритет за „Подобряване на средата и качеството на живот“ предстои  изпълнението на пълна реконструкция на ул. „Ст. Караджа“, „Любен Каравелов“ и улица зад „Постоянство“. Продължава въведението на актуализирания Генералния план за организация на движението с изграждането на съоръжения за по-добра сигурност на гражданите. Заложено е и обновяването на техниката на ОП „Комунални услуги“ за строителни дейности и за снегопочистване. Предстои проектиране за реконструкция на кръстовище ул. „Васил Левски“ и ул. „М. Радковски“ /АИР/.

Значителен е ръстът на средства за ремонти на тротоари, който през 2017 г. възлиза на 250 хил. лв.

Като основни предизвикателства в „Бюджет 2017“ могат да бъдат изведени изпълнението на инвестиционната програма и проектите с външно финансиране, както и търсене на възможности за увеличаване на собствените приходи.

Събития

Октомври 2017
По Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Отчет за мандат 2011-2015 г. (видеоклип)

klip izbori 2011

Избори 2011 (видеоклип-архив)

klip izbori 2011