Едно интервю за в. "Учителско дело"

Понеделник, 30 Март 2020 16:05

ДОНКА МИХАЙЛОВА, КМЕТ НА ОБЩИНА ТРОЯН:

Община Троян подкрепя политиката за задължителен обхват на 4-годишните деца

Продължаваме да подкрепяме училищата и детските градини в малките населени места и се ангажираме с превенцията на отпадането от училище и реинтеграция на отпадналите ученици

- Г-жо Михайлова, жителите на община Троян със сигурност оценяват високо Вашата работа, за да Ви се доверят за трети път. Освен успешен кмет, сте и специалист в областта на социалната политика и бивш председател на Сдружение „Знание” – Ловеч. Какво още трябва да направи Община Троян в секторите социална политика и образование занапред?
- Доверието, което троянци ми гласуваха за предстоящите четири години е чест и голяма отговорност. Още в деня след встъпването ми в длъжност започнахме да работим по управленската програма, основавайки се на три основни цели - Среда за поддържане на висока заетост и изпреварващо повишаване на доходите за хората от общината; По-добро качество на живот в по-добра жизнена среда; По-нататъшно ограничаване на темповете на демографската криза. Продължава работата ни по разширяване на социалните услуги в общината, като към настоящия момент приключихме подготовката на проект, по който работихме с особено внимание – „Създаване на Център за подкрепа на лица с увреждания в община Троян“. Така ще оформим идеята ни за изграждане на цялостен социален комплекс, в който ще се помещават две услуги. Проектното предложение включва строителство, доставка на необходимото обзавеждане, оборудване, транспортни средства за обезпечаване дейността на услугата. Капацитетът на центъра е 30 места. Центърът ще осигури дневни, полудневни и почасови услуги като грижа, рехабилитация, терапия, консултиране, информиране и подкрепа на хора с множествени увреждания. Очакваме финансиране от оперативните програми „Развитие на човешките ресурси“ и „Региони в растеж“.
В сектор образование продължаваме политиката за подкрепа на училищата и детските градини в малките населени места и ангажираност на общината с превенция на отпадането от училище и реинтеграция на отпадналите ученици. Ще насочим усилия към надграждане на дейността за подкрепа на талантливите деца с разширяване на възможностите за развитие на талантите им, подобряване на условията за извънкласна и извънучилищна дейност и въвеждане на нови форми за стимулиране на успелите ученици, както и за създаване на условия за работата на Общинския младежки съвет за поощряване и провокиране на младите хора към активна гражданска позиция.


- Знаете, че Синдикатът на българските учители и Националното сдружение на общините работиха за целевото финансово подпомагане от републиканския бюджет на местните дейности по издръжката на детските гради, което вече е факт. Какви са мерките на местната власт за отнемане на тежестта на таксите от родителите във Вашата община?
- Приветствам усилията на Синдиката на българските учители и НСО и се радвам, че те се увенчаха с успех. Целевото финансово подпомагане от републиканския бюджет по издръжката на детските градини е огромна стъпка напред и определено ще има силен положителен ефект, благодаря на всички, работили, това да се случи.
След като 2018 година в община Троян за поредна година нивото на покриване на разходите в детските градини бе 44 %, най-добрата възможност за оптимизиране на разходите и повишаване качеството на услугата през 2019 г. бе чрез разкриването на кухня – майка за приготвянето на храна на децата от всички детски градини в града. Нивото на покриваемост на разходите в края на 2019 година вече достигна планираните от нас 50%, което доказва, че предприемането на тези мерки вече дава резултати. Последователно работим за осигуряване на достъпност до основните услуги за младите семейства – детска млечна кухня, детска ясла, детски градини. Общинският бюджет осигурява по над 50% от стойността на храната.
Услугата „Обединено хранене“ допринесе и за създаване на единни условия за отглеждане на децата. Това позволи унифициране на менюто, качество и контрол от технолог по хранене. Тази стъпка даде възможност и за запазване на таксите, заплащани от родителите. Оказва се, че това е логичната стъпка за развитие на дейностите за отглеждане на децата и тяхното здравословно хранене, за което общината предприе и други стъпки – създаване през 2019 г. на собствена овощна градина, а през пролетта на настоящата ще бъдат създадени оранжерии за отглеждане на екологично чисти зеленчуци. През настоящата година Община Троян ще продължи да поддържа приемливи цени на основните социални услуги – млечна кухня, детски ясли, домашен социален патронаж,  в това число и детски градини, за което общината доплаща около 500 х. лв.;


- Бихте ли подкрепили въвеждането на задължителна предучилищна подготовка на децата от четиригодишна възраст?
- Знам, че СБУ положи много усилия това да стане възможно и съм убедена, че зад тях стоят експертните мнения на уважавани специалисти, разумни родители и широката общественост. Много са позитивите на ранната предучилищна подготовка на децата – изграждане на социални навици, умения за общуване, придобиване на нови знания, и в този смисъл Община Троян подкрепя политиката за задължителен обхват на 4-годишните деца!


- Какви са негативните демографски тенденции в общината и какви са причини толкова млади хора да избират да останат в Троян? Каква е ролята на образованието в този процес?
- В първите два управленски мандата търсихме оптимално съчетание между отделните политики, така че хората на общината да намират тук все повече възможности за реализация за себе си и развитие на децата си. Чувствително бе намалена безработицата и бяха създадени предпоставки за плавно повишаване на доходите на хората от общината. Ограничена е остротата на негативните демографски тенденции. Продължава ежегодното разкриване на нови социални услуги. В първия мандат бяха реконструирани всички учебни заведения в общината. Последователно обновяваме и модернизираме материалната база на детските градини, а през 2020 г. ще реализираме цялостен ремонт и на детската ясла по проект „Красива България“.
Продължаваме да осигуряваме безплатен транспорт и целодневна организация на учебен ден за близо 1000 деца на територията на общината. Предстои ни да реализираме дейности и по подобряване на здравословното хранене на учениците.


- Разкажете ни как Община Троян поддържа връзката между образованието и пазара на труда?
- Ежегодно проучваме и анализираме пазара на труда за определяне приема в професионални паралелки, съобразно потребностите на общината. От доста време професионалното обучение е изцяло синхронизирано с нуждите на пазара на труда. На практика училищата подготвят ученици за всички основни професии, нужни за бизнеса – мебелно производство, хотелиерство и ресторантьорство, информационни технологии, текстилно производство, автомонтьори, социални асистенти. НУПИ „Проф. Венко Колев“ подготвя специалисти по керамика и рекламна графика. Професионалната гимназия по механоелектротехника на практика въведе дуално обучение.
Ежегодно се подпомагат ученици от гимназиален етап – за отличен успех, за подпомагане достъпа им до училище, поради различни социални фактори. Учредихме Общински фонд за подкрепа на професионалното развитие на кадри в сектор „Здравеопазване“, като за периода от създаването му са подпомагани финансово студенти, с които са сключени предварителни договори за работа на стипендиантите в СБАЛББ-Троян и МБАЛ-Троян ЕООД.
За съжаление и Троян, както почти всички български общини, страда от познат за всички ни проблем – добре подготвените ученици след завършване на средното си образование отиват в столицата или в чужбина. Затова считам, че доброто професионално образование без балансирана регионална политика няма как да даде добри резултати.


- Община Троян имаше стратегия за развитие на образователната система преди още да има национална програма за развитие на училищното образование, какъв е положителният напредък досега?
- Стратегията за развитие на образователната система в община Троян е разработена съгласно националните и европейски приоритети за осигуряване на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, отразявайки обективното състояние, традициите и специфичния облик на всяко училище и детска градина. В основата на стратегическия документ е разбирането, че детето/ученикът е главната ценност в образователната система. Стратегическият документ има амбицията да надгради системата за постигане на модерно, достъпно и качествено образование в община Троян.
Осигуряването на сигурността на децата и учениците в общинските образователни институции е първостепенен ангажимент на община Троян. Сигурността е свързана с осигуряване на безопасна среда за провеждане на образователния процес в детските градини и училищата, недопускане на неконтролируем достъп и намеса на случайни лица, гарантиране на безопасността на децата, учениците и работещите в сградата и в района на сградата, както и предпазване на сградите от вандализъм – всяко учебно заведение и детска градина е снабдено с видеонаблюдение на дворните пространства. За организиране на дейности в свободното време за развитие на индивидуалните способности и дарования на децата и учениците, работи Център за подкрепа за личностно развитие-Троян. Дейността му се осъществява в три основни направления: организира дейности по интереси; работа с проблемни деца и деца със специални образователни потребности, извършва консултативна дейност с деца и родители.
Активна превантивна дейност се извършва по проблемите, свързани с агресията сред подрастващите, употребата на алкохол, наркотици, тютюнопушене, трафик на хора, противообществени прояви. Засилено е сътрудничество между представители на институциите: Районна прокуратура, РУ на МВР, Общинската комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни, Комисия за закрила на детето, Община Троян; директори на училища, психолози, медицински специалисти, общопрактикуващи лекари. Съвместно се решават проблеми, свързани с обхващане и задържане на децата и учениците в училище. Ежегодно се приема програма за дейността на ОбКБППМН, която се изпълнява от всички институции, работещи с деца. Превантивно се работи срещу противообществените прояви.


- Какво прави община Троян за привличането на младите учители в системата на предучилищното и училищното образование?
- В Община Троян няма недостиг на педагогически специалисти. Плавен е процесът на навлизане на млади учители в образователните институции. Забелязва се засилване на интереса към учителската професия и заради по-доброто заплащане в последните години и извоюваните социални придобивки на учителите, основна роля за които безспорно има СБУ. В годините СБУ постигна много за издигане авторитета на българския учител. Уверени сме, че СБУ ще продължи да играе важна роля в избора на младите хора на тази професия и като най-голяма и най-авторитетна учителска организация ще продължава да отстоява учителската професия, както и интересите на заетите в сферата. Вярвам, че младите хора ще имат стимул, знаейки че я има организацията, която с работата си спомага за разрешаване на различни проблеми в образователната система и съумява да си взаимодейства еднакво добре с родители, учители и институции.
Не малко ученици, завършващи средното си образование, продължават в педагогически специалности във ВУЗ и след като завършат, се връщат и започват работа като учители. Общината продължава модернизирането и текущото поддържане на сградния фонд и материално-техническата база на училищата и детските градини, което е предпоставка за подобряване условията на работното място на учителите. Поддържаме добро качество на работа в образователните институции. Ежегодно повишаваме средствата за образование.


- Какво е вашето послание към българския учител, носещ на плещите си развитието на обществото в динамиката на днешния ден? Вашите пожелания към СБУ?
- Пожеланието ми към българските учители е да предават своя опит, да напътстват децата, да ги подкрепят и в най-смелите им мечти и да имат много поводи за гордост с постиженията на учениците си. Към СБУ – бъдете здрави и смело напред!

Интервю на Десислава ВАСИЛЕВА

Отчет за мандат 2011-2015 г. (видеоклип)

klip izbori 2011

Избори 2011 (видеоклип-архив)

klip izbori 2011