За пауза на слайдшоуто, задръжте показалеца на вашата мишка върху снимката! За управлението му, използвайте стрелките в ляво и дясно!
За пауза на слайдшоуто, задръжте показалеца на вашата мишка върху снимката! За управлението му, използвайте стрелките в ляво и дясно!
За пауза на слайдшоуто, задръжте показалеца на вашата мишка върху снимката! За управлението му, използвайте стрелките в ляво и дясно!
За пауза на слайдшоуто, задръжте показалеца на вашата мишка върху снимката! За управлението му, използвайте стрелките в ляво и дясно!
Актуално

Още в първата работна седмица от новата година, екипът на Община Троян обсъди планираните задачи и дейности за 2021 г. Подробно бяха представени и дебатирани целите на всички дирекции и отдели от администрацията.

Естествено годишните цели са съобразени с целите в управленската програма за мандата - поддържане на висока заетост и изпреварващо повишаване на доходите за хората от общината; по-добро качество на живот в по-добра жизнена среда; по-нататъшно ограничаване на темповете на демографската криза.

Когато планирахме основните цели в управленската програма даже не подозирахме колко актуална ще бъде първата ни цел и колко значима ще бъде тя в условията на пандемия, при които след здравето - хората се тревожат за работните места и доходите си.

Цялостната дейност на общината в това отношение през предстоящата година е планирана в Активна ще бъде работата на експертите в посока разработване на идеи за икономическото развитие на община Троян. Особено важни са тези задачи, в които предстои задълбочен анализ на местната икономическа среда и с оглед на кризата от 2020 г. Данните ще бъдат представени, като ще бъдат дискутирани и потенциалните възможности с бизнеса.

Специално внимание ще бъде отделено на подобряване на качеството на живот в по-добра жизнена среда. В центъра на вниманието на администрацията ще бъдат хората в неравностойно положение. Ежедневно Община Троян оказва подкрепа на близо 800 души. Програма за осигуряване на здравни и социални услуги в условия на COVID-19, която ще бъде представена отделно, ще даде представа за работата в тази посока през предстоящата година. Тук трябва да отбележим и проектът, който започваме да готвим за инвестиции в общинската болница по програмата „REACT - ЕU”. След като в последните години обновихме на 85% ВиК-инфраструктурата на града, годишните цели са концентрирани в сферата управлението на отпадъците. В първата фаза на пандемията започнахме изграждане на сепарираща и компостираща инсталации със средства от Оперативна програма „Околна среда“. Проектът приключва успешно през месец февруари. Със средства, осигурени от държавния бюджет, започнахме изграждане на нова клетка на Регионалната система за управление на отпадъците, включваща общините Троян и Априлци. В първото полугодие на 2021 г. предстои въвеждане в експлоатация на Подетап 1.2 - Изграждане на дига от км 0+000 до км 0+300 и от км 0.480 до км 0+600 на трета клетка на Регионално депо за неопасни отпадъци Троян - Априлци - етапно строителство в имот с идентификатор 73198.5.25 по КККР на гр. Троян. В края на годината ще имаме една модерна система за отпадъци, даваща сигурност на Троян и на Априлци за десетина години напред.

През 2021 г. ще имаме един добър бюджет. Кметът ще предложи на гражданите за обществено обсъждане и на Общинския съвет увеличаване 2,5 пъти на средствата за селата. Сред основните обекти, които Общината има намерение да реиновира са част от ул. „Стара планина“ в Орешак, кметството в с. Врабево, здравните служби в Дълбок Дол, Голяма Желязна, Калейца, Бели Осъм и Балканец, читалищата в Орешак, Бели Осъм, Старо село, Борима и Чифлик.

Важни обекти, които планираме да бъдат изградени през годината са нов паркинг в квартал 303 /общинският терен зад АИР-а/, реконструкция на улица „Васил Левски“ в района на кв. „Велчевско“, облагородяването на района на новоизграждащите се магазин „Лидл“ и „Билла“

Отделяме специално внимание на зоните за отдих. Ще продължи и работата по създаване на атрактивна зона за отдих в гр. Троян – парк „Турлата“, създаване на нов парк в „Лъгът“, обновяване на парка в градинката пред киното, детската площадка до ул. „Стефан Караджа“. Ще търсим финансиране за парк „Капинчо“.

Продължават и дейностите по подобряване на жилищния фонд, с изпълнението на трите проекта за повишаване на енергийната ефективност на 10 жилищни сгради с 329 домакинства, за които Община Троян получи одобрение за финансиране през 2020 г. И през настоящата 2021 г. администрацията подаде своите предложения по проект „Красива България“, като експертите подготвиха проекти за Обновяване на детски площадки в ДГ „8-ми март“ и за ремонт на читалището в с. Бели Осъм. Продължава и работата за развитие на туристическата инфраструктура, чрез администриране на проект „Археологически комплекс СОСТРА - реставрация, експониране и социализация“, за който Община Троян получи одобрение за финансиране на проектното предложение.

Тече работното проектиране на бъдещата Многофункционална спортна зала. Предстои приемане на основния документ за нашето пространствено развитие, гарантиращ устойчивото развитие на териториите и съвместяването на разнообразни интереси – Общ устройствен план на Община Троян (ОУПОТ). Към настоящия момент ОУПОТ е внесен в НИНКН за последно съгласуване. Подготвени са обобщената справка и анализ на съответствието на ОУП с Екологична оценка, които се внасят в РИОСВ 14 дни преди приемането на плана от Общински съвет.

Различни дейности са планирани и в сферата на образованието. Ще продължи модернизирането и поддържането на сградния фонд и оборудване в образователните институции в община Троян, чрез средства от програми и проекти и капиталова програма на общината. Планирали сме организиране на обучение със специалист по здравословно хранене и диететика за деца до 7 години на служителите, работещи в Кухня-майка в ДГ „Буковец”, както и организиране на обучение с квалифициран специалист в областта на здравословното приготвяне на храната. Ще работим за изготвяне на анализ през 2021 г. за реализиране на обединено хранене за учениците от I до IV клас. Предстои усилена работа по дейности по изграждане и функциониране на новите социални услуги.

Продължава дългогодишната ни работа в посока постоянно подобряване ефективността в работата на общинската администрация и усъвършенстване на комплексното административно обслужване на населението, при предоставянето на административни и технически услуги. Към момента Община Троян предлага на потребителите на услуги по два канала за достъп, чрез които гражданите могат по електронен път да подават, заплащат и получават необходимата им административна или техническа услуга. Чрез интернет портала на общината се предлагат 31 електронни административни услуги, а чрез Единния портал за електронни административни услуги, от ДА „Електронно управление“ – 90 услуги. Ще продължим да развиваме електронните административни услуги за гражданите и бизнеса. Пуснахме в експлоатация изцяло нов интернет портал на Община Троян.

         Администрацията готви и Програма за демографската политика на Община Троян, която ще бъде представена през м. февруари.

На януарското заседание на Общинския съвет кметът на Община Троян г-жа Донка Михайлова предлага приемане на Програма за запазване на работните места и доходите на жителите на община Троян, 2021 г.

Целите на програмата са запазване на работните места и доходите на населението в община Троян в условията на пандемия, запазване и подобряване на жизнената среда и качеството на живот в община Троян в условията на пандемия и ограничаване на темповете на демографска криза в условията на пандемия.

Кметът предлага и освобождаване с още един месец /за месец януари/ от плащане на месечна наемна цена по действащите към момента договори на Община Троян, второстепенните разпоредители с бюджет и  едноличните търговски дружества с общинско участие на всички наематели на нежилищни имоти – общинска собственост, чиято дейност е преустановена с акт на държавната или местната власт. Това предложение идва след решението за освобождаване от наеми за м. декември.

С предлаганата програма са планирани и други преференции за бизнеса – намаляване на данъка на такситата на 300 лв., не индексиране на наемите в съответствие с ръста на работната заплата, не актуализиране на месечните наемни цени и годишните арендни вноски по действащите към момента договори за наем и аренда на Община Троян.

С особен интерес от бизнеса се приема новата безплатна услуга, която общинската администрация предлага - предоставяне на безплатни консултации и методическа помощ на представителите на бизнеса в процеса на кандидатстване и изпълнение на проекти за преодоляване на последиците от пандемията. По данни на ИСУН 2020 по процедурата бяха подписани общо 101 бр. договори с фирми от общината на обща стойност 805 300 лв. През 2021 г. консултантската дейност на общинската администрация ще продължи.

Общината създава в Информационно-културния център „Споделен офис“, работните места на който може да бъдат ползвани безплатно от начинаещи предприемачи или от такива, които в условия на пандемия ползват местни хотели и къщи за гости, като по-сигурно място за живот.

Планирано е едно интересно проучване – за възможностите за

През годината ще продължи доказалата се рекламната кампания „За да остане Троян в сърцето ти“, с цел привличане на клиенти на туристическия бизнес.

Заедно със Сдружението на жените-предприемачи предстои провеждане  на обучителен курс „Академия за стартиращи предприемачи“, финансиран от Фондация „Америка за България“. Обучаемите ще създадат бизнес планове на ново стартиращи компании.  

Сериозно внимание ще бъде отделено и на предоставяне на по-добри административни услуги на бизнеса - съкращаване на сроковете за администриране на инвестиционни услуги, разширяване на кръга на електронни и комплексни административни услуги.

Консултативният съвет по икономика ще продължи да работи като орган, изразяващ интересите на бизнеса.

 

В контекста на създалата се криза, свързана с пандемията от коронавирус, Община Троян разработи Програма за осигуряване на здравни и социални услуги в условия на COVID-19, която следва да гарантира основни нива на защита на най-уязвимите граждани на общината.

Основна цел на програмата е да осигури сигурност и подкрепа на най-рисковите групи в обществото за преминаване през периода на пандемия, както и да разшири обхвата и повиши качеството на социалните услуги, да осигури мобилност на предлаганата подкрепа и интегрирано предоставяне на здравно-социални услуги в домашна среда. Програмата е следствие и от постоянните усилия на Община Троян за запазване здравето на гражданите и смекчаване на социалните последици върху социално неравнопоставените.

Дейностите и целите по програмата разглеждат най-неравностойните групи, които са и най-уязвими в условията на пандемия - лицата без доходи и тези, живеещи под прага на бедност, самотно живеещите възрастни хора, хората с увреждания и в невъзможност за самообслужване.

С водената социална и здравна политика, Община Троян очаква да се подобри достъпът до интегрирани здравно-социални услуги, да запази и да подобри качеството на живот на социално неравнопоставените групи от обществото, да гарантира дълосрочна грижа и да намали социалното въздействие на пандемията от коронавируса.

Припомняме, че и през 2021 г. Община Троян ще продължи да предоставя следните социални и здравни услуги: Домашен социален патронаж (до дома на 260 лица); безплатен топъл обяд (за 150 лица); лична помощ и интегрирани здравно-социални услуги по проект „Патронажна грижа+“. От началото на 2021 г. Община Троян ще стартира предоставянето на нова социална услуга - „Асистентска подкрепа“ на 107 нуждаещи се лица.

Програмата ще бъде внесена на предстоящото заседание на Общински съвет-Троян.

 

Утвърдилият се в годините Общински фонд за подкрепа лечението на граждани от община Троян продължи да работи и през 2020 г., като чрез средства, отпуснати от Фонда, бе подпомогнато лечението на 35 лица от общината.

Подадени бяха 32 заявления от граждани за подпомагане от фонда. Проведени са 5 заседания на комисията, по време на които са разгледани 39 заявления, в т.ч. 10 заявления подадени през 2019 г. Отложено е разглеждането на 3 заявления за представяне на допълнителни документи, от които само 1 лице е представило такива и е взето решение на следващо заседание. Направени са 2 отказа за финансово подпомагане, тъй като не отговарят на условията на Фонда. Отпуснатата финансова помощ за лечение на 35 лица, в т. ч. на 3 деца, е на обща стойност 37 641,78 лв.

През 2020 г. от общинския бюджет бяха осигурени 25 000 лв., 6300.00 лв. преходен остатък от 2019 г. за деца и млади хора и 8067 лв. от дарения през 2020 г., в т.ч. 626 лв. от служители на общинска администрация.

 

Отчет за мандат 2011-2015 г. (видеоклип)

klip izbori 2011

Избори 2011 (видеоклип-архив)

klip izbori 2011