За пауза на слайдшоуто, задръжте показалеца на вашата мишка върху снимката! За управлението му, използвайте стрелките в ляво и дясно!
За пауза на слайдшоуто, задръжте показалеца на вашата мишка върху снимката! За управлението му, използвайте стрелките в ляво и дясно!
За пауза на слайдшоуто, задръжте показалеца на вашата мишка върху снимката! За управлението му, използвайте стрелките в ляво и дясно!
За пауза на слайдшоуто, задръжте показалеца на вашата мишка върху снимката! За управлението му, използвайте стрелките в ляво и дясно!
Актуално

Казват, че местната власт стои най-високо, защото е най-близо до хората.

Днес общините ни се нуждаят от почтено управление, висока експертност и отдаденост.

Нека всички хора, които са готови да се посветят на местното самоуправление с ум и сърце, да бъдат здрави, упорити и да имат удовлетворение от добре свършена работа.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

Донка Михайлова

На среща в зала „Форум“ на троянското читалище „Наука“ Донка Михайлова – кандидат за трети кметски мандат – представи основните щрихи на мащабната социална работа на общината. Тя представи в цифри и факти постигнатото и отбеляза заложеното за изпълнение през следващия 4-годишен период.

В отговор на отчета на г-жа Михайлова и нейния екип Йонета Радоевска, председател на Клуба на инвалида, сподели:

 „Няма община в България, в която да се прави толкова много за хората в неравностойно положение. Няма друга община, в която непрекъснато да се търсят допълнителни източници на финансиране, да се помага и на деца, и на възрастни! Благодарим Ви и продължавайте все така!“

Няколко са новите социални услуги, които наистина промениха живота на жителите на общината.

В рамките на проект, финансиран със средства от Фонд „Социална закрила“, е изграден

Център за обществена подкрепа - гр. Троян,

който извършва държавно делегирана дейност и е с капацитет 30 места. Обединява различни услуги, насочени към деца и семейства – психологично и социално консултиране, съдействие и придружаване с оглед оказване на подкрепа на децата за преодоляване на различни проблеми в развитието и общуването, както и на семействата за полагане на добра родителска грижа за децата.

Центърът за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция

е част от непрекъснато развиващия се комплекс от социални услуги, изграден в сградите на закритото училище в Добродан. В комплекса е и Домът за стари хора, утвърдено и търсено място за стационарна подкрепа на възрастни хора. Опитът от работата в Добродан ще се развие и в изграждането на подобен център във Врабево, където ще се използва значителният сграден фонд на училището.

Осигуряване на топъл обяд на нуждаещи се лица от Община Троян.

Осигурен е топъл обяд и съпътстващи мерки за 60 души месечно по проект „Предоставяне на топъл обяд на нуждаещите се лица от Община Троян“ по процедура „Осигуряване на топъл обяд - 2016-2020“ по ОПХ ОМПНЛ (проектът е удължен до 30.04.2020 г.).

Приемна грижа

По проект „Приеми ме - 2015“ по ОП РЧР 2014-2020, на територията на Община Троян има утвърдени 12 приемни семейства, като за периода са настанени 20 деца.

Патронажна грижа

От 01.07.2019 г. Община Троян изпълнява проект „Патронажна грижа в Община Троян“ за предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги в домовете на 104 хора с увреждания или самотни възрастни в невъзможност за самообслужване. ,

Реализиран е проект

„Подкрепа за социално включване в Община Троян“

по ОП РЧР, процедура „Независим живот“, като бяха подпомогнати 113 души за преодоляване последиците от социалното изключване. Назначени са 81 изпълнители на социални услуги, както и 4 експерти в Центъра-социален работник, рехабилитатор, медицинска сестра и психолог.

 

Бяха

Отпуснати социални помощи по решение на Общински съвет – Троян на 65 нуждаещи се граждани от Община Троян

в размер на 37 800 лв.

В процес на реализация са и няколко съвсем нови социални услуги:

Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства

с капацитет 30 места дневна грижа и 60 консултативна. Изградена и обзаведена материална база, в процес на оборудване на помещенията.

Дневен център за подкрепа на деца и/или младежи с увреждания и техните семейства

Подадено е проектно предложение по ОП РЧР 2014-2020, процедура BG05M9OP001-2.019, което е в процес на оценка.

Развиха и се усъвършенстваха:

Домашен социален патронаж

Увеличен капацитет на услугата Домашен социален патронаж от 170 на 200 души от началото на 2017, а от м. юни 2019 г. - на 240. Броят на обслужените лица за отчетния период е 630 с натрупване.

Дом за стари хора „Свети Георги“ с. Добродан

Подменен е котелът и е закупен нов бойлер. Закупен е автомобил от външния доставчик за нуждите на социалната услуга, който остава собственост на общината.

Комплексът за социални услуги с. Дълбок дол,

включва услугите Защитено жилище за хора с физически увреждания с капацитет 6 места, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания с капацитет 6 места и Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания с капацитет 14 места.

Община Троян подкрепя финансово граждани на Община Троян чрез:

Общински солидарен фонд за подпомагане лечението на граждани от Община Троян,

който подпомогна е лечението 90 болни, от тях 9 деца.

Опитът и добрата воля ще позволят на екипа на Донка Михайлова да продължи социалните политики и пред още един, трети мандат.

ЗАЕДНО УСПЯВАМЕ!

 

 

 

Да подкрепим един успешен кмет!

Четвъртък, 10 Октомври 2019 22:43

В препълнена зала и с много въпроси посрещнаха жителите на Врабево Донка Михайлова, кандидат за трети мандат като кмет на община Троян, както и кандидатите за общински съветници от „БСП за България“.

Васил Гадевски, кандидат за общински съветник и настоящ общински съветник, представи г-жа Михайлова. Но не наградите, не отличията, получени за работата като кмет и заместник-председател на Сдружението на българските общини бяха в центъра на разговора, а успешното 8-годишно управление.

След два мандата под ръководството на Донка Михайлова община Троян е неузнаваема. Подменени са 85% от ВиК-инфраструктурата на общината. Реновирани и санирани са всички обществени и държавни сгради, културните институции и повечето училища и детски градини. 3 пъти са увеличени средствата за инфраструктурата на общината. Мрежата от социални услуги е навярно най-успешната сред средните общини.

Цифрите, представящи развитието на общината, са красноречиви.

Ако по време на предишния мандат (на ГЕРБ) капиталовите вложения за общината са били 913 000 лева, то за двата мандата на „червения кмет“ капиталните разходи са както следва:

I мандат – 2 100 000 лева

II мандат – 2 930 000 лева.

За третия мандат Донка Михайлова поема ангажимента тази сума да нарасне до 3 200 000 лева.

Конкретно във Врабево инвестициите за втория мандат на Михайлова са близо половин милион (около 440 000 лева), разпределени както следва:

2015 г. – 184 309 лева

2016 г. – 59 740 лева

2017 г. – 56 037 лева

2018 г. – 33 511 лева.

2019 г. – 100 000 лева (до момента)

Разбира се, въпреки всичко направено, хората естествено споделиха болката си – закритото училище.

Аргументирано Розалина Русенова, заместник-кмет на общината и кандидат за общински съветник, обясни как се е стигнало до закриване на училището във Врабево. В основата са променената законова база, наложеният  прибързано и без никакви дебати Закон за предучилищното и училищното образование, различни наредби. Не на последно място – личните интереси на отделни личности, неразбирането, нежеланието да се потърси консенсус.

Да, тежко е в село, в което имаше няколко училища, днес да не се чува училищното звънче. Но това е болката на много села, на Българското село.

Врабево е едно от селата, които ще избира свой кмет и радостно е, че и тримата кандидати са млади хора, решили да живеят и градят своето бъдеще тук.

Кандидатът на БСП за България  е Николай Миховски, който представи своята визия за бъдещето на селото. Идеите му не са „изсмукани от пръстите“ – това са предложения, обсъдени с настоящето общинско ръководство, с осигурено финансиране, с ясен план за действие. Накратко, Миховски смята, че за Врабево спешни са няколко стъпки:

  1. Решаване на проблемите с електроснабдяването чрез изграждане на второ електроснабдяване – нетърпимо е токът да спира като в зората на електричеството.
  2. Чистота по улиците на селото, график на сметоизвозването и почистване на тротоарните площи от страна на собствениците.
  3. План за развитие на туризма чрез развитие на природните дадености и наличната инфраструктура.
  4. Реконструкция на стадиона.
  5. Изграждане на голяма детска площадка в центъра на селото.
  6. Почистване на двора на детската градина и на гробищния парк.
  7. Реконструкция на сградите на закритото училище.
  8. Подмяна на уличното осветление в рамките на общ проект за цялата община.
  9. Частичен ремонт на кметството.
  10. Цялостна реконструкция на улиците по съгласуван с Кметския съвет план.

В края на събранието развълнувано се изказа и Йовка Илиева:

„Винаги ще има доволни и недоволни. Направете си извода. Училището се затвори. Кооперацията се разграби – защото ние чакаме. Не предприемаме нищо. Все друг да ни свърши работата.

Сега можем да подкрепим един доказано добър кмет.

Нека го подкрепим!“

Срещи с бизнеса

Четвъртък, 10 Октомври 2019 22:10

Няколко фирми с общо няколкостотин работници посети днес кметът на община Троян Донка Михайлова (кандидат  за кмет и на предстоящите местни избори) заедно с кандидатите за общински съветници Владимир Хаджийски, Владислав Петков и Любомир Дренски. Обсъдени бяха проблемите за развитие на инфраструктурата, подкрепата на местния бизнес от страна на местната власт, възможностите за осигуряване на нови работни места.

Дискутирана беше възможността бизнесът  да подкрепи общинската болница и да работи заедно с общината за привличане на млади лекари в нея.

Михайлова зададе въпроси за заплащането на положения труд и особено за социалните придобивки на работниците.

Двете троянски фирми „Викис хидравликс“ и „Елеганс мебел“ са добре познати както като производители, стабилно присъстващи  на местния  и на националния пазар, така и като коректни работодатели. Във „Викис хидравликс беше обсъден модел за по-ефективна работа в сферата на професионалното ориентиране и професионалната подготовка на учениците, завършващи професионални училища и паралелки в града.

В двете срещи в Черни Осъм участва и кандидатът за кмет на Черни Осъм Християна Димитрова. Тя говори за заложената в платформата подмяна на уличното осветление с ново, осигуряващо по-добра осветеност. Обсъдени бяха решените инфраструктурни проблеми (по-нататъшната реконструкция на водопровода в квартал Миленча) и взаимодействието с местната власт. Михайлова пое ангажимент през следващия мандат да продължи решаването на проблемите с инфраструктурата на селото.

Обща за всички срещи беше констатацията, че фирмите се развиват устойчиво и имат ясни перспективи занапред.

Снимки: Руслана Попсавова

Отчет за мандат 2011-2015 г. (видеоклип)

klip izbori 2011

Избори 2011 (видеоклип-архив)

klip izbori 2011