1. Насърчаване на инвестициите в община Троян

В подкрепа на малкия и среден бизнес в общината, с решение №21/17.12.2015 г. на Общинския съвет – Троян през 2016 година: не са актуализирани началните базисни цени на 1 кв.м. за отдаване под наем на общински имоти и месечните наемни цени на всички наематели на общината и едноличните търговски дружества с общинско участие, по действащите към момента договори; срокът на намалените месечни наемни цени по предходни решения се удължи до 31.12.2016 г.

През 2016 г. общината съумя да запази нивата на местните данъци и такси.

За насърчаване и привличане на инвестиции в общината общинската администрация разработи и Общинският съвет прие Наредба за насърчаване на инвестициите в Община Троян и Програма за привличане на инвестиции в Община Троян през 2016 г. – 2019 г.

През 2016 г. започнаха дейностите по създаване на електронен портал invest.troyan.bg, с референции и информация за местния бизнес. Идеята е приета добре от бизнеса, но при събиране на необходимата информация от фирмите, по-голяма част от тях не представиха такава. Това наложи преразглеждане визията на сайта и стартирането му в началото на 2017 г.

През 2016 г. възобнови работата си Консултативният съвет за икономическо развитие на Община Троян. С оглед оперативността на работата, същият се състои от 13 члена и се ръководи от кмета на общината. На проведените 3 заседания са разгледани важни въпроси, свързани с икономиката на общината като: програми и проекти за развитието на общината, състоянието и възможностите за „БКС“ ЕООД, възможни управленски решения за значими обекти – общинска собственост: „Малкия пазар, минерална баня и минералния басейн в курорт „Шипковски минерални бани”,  създаване на електронен портал invest.troyan.bg, проекто - бюджет 2017 г., предстоящи стъпки за решаване проблема с отпадъците и др.

След мащабният проект за изграждане на нови и реконструиране на съществуващи водопровод и канализация през годината беше поставен на дневен ред друг мащабен проект за изграждане на базисна инфраструктура, предпоставяща благоприятна бизнес-среда. Във връзка с ефективното  и ефикасно управление на отпадъците е възложен, разработен и представен актуализиран проект за трета клетка на регионалното депо. През м. декември 2016 г. проектът за „Актуализация на трета клетка и рекултивация на първа и втора клетка на Регионално депо за неопасни отпадъци Троян-Априлци“ е представен в РИОСВ по процедурата за преценка необходимостта от актуализация  на ОВОС.

Започна работа за изграждане на инсталация за предварително третиране на отпадъците и на компостираща инсталация. Изготвен е доклад за морфологичен анализ и оценка на състава на генерираните на територията на Община Троян твърди битови отпадъци и е в ход процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на консултантски услуги за подготовка на проектно предложение по Процедура № BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ по Приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, насочено към проектиране и изграждане на допълнителна инфраструктура (инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци) за развитие на регионалната система за управление на отпадъците на регион Троян, включващ общините Троян и Априлци”.

Програмата на община Троян за управление на отпадъците е разработена и приведена в съответствие с Методически указания за разработване на общински програми за управление на отпадъците за периода 2015-2020 г., одобрени със Заповед № РД-211 / 31.03.2015 г. на министъра на околната среда и водите.

Активно се работи по изработването и приемането на Общия устройствен план на община Троян (ОУПОТ). Даден е ход на процедурата в РИОСВ във връзка с изработване на Общ устройствен план за развитие на общината. Сключен е Анекс с МРРБ за удължаване на процедурата по финансово подпомагане изработването на ОУП. През 2017 г. предстои одобрението на ОУПОТ. Поетапно се изработва многослойна географско-информационна система (ГИС модел), като инструмент за пространствен анализ.

Поддържането на регулационните планове и кадастралните и специализираните карти за устройствено планиране на територията на община Троян цели улесняване на проектирането, строителството, ремонта на подземните проводи и съоръжения и др. за бизнеса и гражданите.

Проблеми и посоки за развитие през 2017 г.:

  • Повишаване на ефективността за управление на отпадъците чрез изграждане на инсталация за предварително третиране и компостираща инсталация; разширяване на капацитета на първа и втора клетка и търсене на финансов ресурс за изграждане на трета клетка на депото за ТБО.
  • Поддържане на благоприятна данъчна среда.
  • Приемане на общия устройствен план като основа за по-нататъшно устройствено развитие на територията като предпоставка за развитие на нови предприятия и бизнес-начинания
  • Създаване на социално предприятие с цел осигуряване на заетост на хора в неравностойно положение.
Прочетена 864 пъти

Отчет за мандат 2011-2015 г. (видеоклип)

klip izbori 2011

Избори 2011 (видеоклип-архив)

klip izbori 2011