4. Привличане и задържане на младите хора

Привличането и задържането на младите хора в общината е приоритет, който винаги е стоял на вниманието на общинската администрация.

През 2016 година Община Троян направи значителни инвестиции в образователната инфраструктура с цел гарантиране на модерно и конкурентноспособно образование и осигуряване на благоприятна, здравословна и стимулираща развитието жизнена среда - един от основните фактори за преодоляване на демографската криза и предпоставка за привличане на инвестиции за осигуряване на устойчиво развитие.

С Решение № 897/28.04.2015 г. на Общински съвет – Троян е приет ,,План за превенция и ограничаване на младежката безработица в Община Троян за периода 2015-2018 г.“ Документът като практически инструмент подпомага заинтересованите страни на местно ниво при идентификацията и оценката на проблемите, рисковете, предимствата и възможностите при търсенето и предлагането на работна сила в целевата група. Не само цялостната визия, но и всички конкретни мерки за справяне с проблема младежка безработица са плод на задълбочен и конструктивен диалог с бизнеса и образователните институции.

При реализирането на планираните дейности са включени не само общинските институции, но и всички учебни заведения и представители на основните браншове в града, за да може чрез създаването на достатъчно възможности за професионална реализация да бъде ограничена миграцията на млади хора.

Важна предпоставка за ограничаване равнището на младежката безработица е подкрепата на фирми, разкриващи и запазващи работни места с достойно заплащане на квалифицирания труд, фирми, предлагащи повече работни места за младежи с висок образователен статус и квалификация, влагащи средства в подготовката на младежи.

Общината два пъти годишно предоставя еднократна финансова помощ на деца с изявени дарби. За 2016 година са предоставени 47 награди на стойност 3 860 лв. Изплатени са 4 стипендии на даровити троянски деца и сме кандидатствали за още една, за изяви по Националния календар на МОН.

През годината Община Троян успя да привлече средства по две програми и включени в раздел Постигнати резултати в цифри.

В изпълнение на проект „Обучение и заетост на младите хора“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. е осигурена заетост на 27 бр. лица. Усвоените средства са в размер на 79 519,17 лв.

Национална програма „Старт в кариерата 2015“, в периода от 25.01.2016 г. до 24.10.2016 г., осигури заетост на 2 бр. лица. Усвоените средства са в размер на 10 629 лв.

По общинска програма „Обществен форум за реализация на партньорски проекти“ приоритетно се подкрепиха проекти, подадени от младежки организации/структури. Постигнатите резултати ясно показват, че младите хора са съпричастни към развитието на територията.

Общината съхранява традиционни и създава разнообразни и иновативни културни продукти и спортни събития, като през 2016 година  увеличи средствата за културни и спортни дейности и подкрепа за изграждане на младежки клубове в селата на общината съответно с 12% и 15%, в сравнение с 2015 г.

Продължи политиката на подкрепа на младите семейства, изразяваща се в предоставяне на еднократна помощ при раждане на дете.

Проблеми и посоки за развитие за 2017 г.:

  • реализиране на проект за изграждане на младежко градче с преференциални условия за предоставяне на терени за жилища и база за отдих на млади хора;
  • изграждане на Многофункционална зала за спортни и културни събития;
  • предприемане на мерки за подобряване на инфраструктурата и предоставяне на високоскоростен оптичен Интернет и WiFi зони в ключови за младежта райони в общината;
  • търсене на възможности за финансово подпомагане на обучението на дефицитни за общината специалисти срещу трайна ангажираност за заемане на работни места.
Прочетена 779 пъти

Отчет за мандат 2011-2015 г. (видеоклип)

klip izbori 2011

Избори 2011 (видеоклип-архив)

klip izbori 2011