8. Осигуряване на безопасни условия на живот и труд

Превантивната работа за предотвратяване на рискови ситуации е едно от условията за осигуряване на безопасна среда за жителите на общината.

През 2016 г. в Община Троян беше създадена система за видеонаблюдение, която създава предпоставки за превенция на престъпността и формиране на предпоставки за ограничаване на риска от престъпления. Монтирани са 19 видеокамери в централна градска част и 13 на входно-изходните артерии в града. Чрез програма „Обществен форум“ са осигурени средства и за видеокамери в Орешак.

Приета бе актуализация на Генералния план за организация на движението в града. Във връзка с актуализирания Генерален план за организация на движението в гр. Троян, са реализирани 5 повдигнати пешеходни пътеки и 2 изкуствени неравности. Изградена е светофарна уредба на кръстовището на ул. „Христо Ботев“ и ул. „Радецки“, на стойност 39 330 лв. Извършена е реконструкция на кръстовището на ул. „Христо Ботев“ и ул. „Симеон Велики“ в кръгово. Стойността на обекта е в размер на 68 822 лева. Възложен, разработен и обявен е ПУП-План за изменение на улична регулация във връзка с изграждане на кръгово кръстовище при АИР.

Извършена е актуализация на проект „Корекция на р. „Бели Осъм“ (от ЧЕЗ до мост „Нунки“), ляв бряг, ЦГЧ, II-ри етап“, и се подготвя процедура за възлагане на проектиране за проект „Изграждане на защитна инфраструктура по десния бряг на река Бели Осъм, в участъка от пешеходен мост център до мост „Елма“, за предотвратяване на риска от наводнения в ЦГЧ на гр. Троян“.

Издадени са 11 заповеди за премахване, спиране и забрана ползване на строежи.

Осигурено е медицинско обслужване във всички детски градини и училища на територията на Община Троян и здравословни и безопасни условия на труд от Служба по трудова медицина за служителите от общинската администрация.

 

Проблеми и посоки за развитие за 2017 г.:

 • Внедряване на охранителни системи за видеонаблюдение в района на учебни заведения
 • Мерки за превенция на риска от наводнения. Търсене на възможност за финансиране на продължаване на корекцията на р. Бели Осъм в централна градска част – ІІ-ри етап;

 

Управленски и административни дейности, осигуряващи постигане на целите и приоритетите

С цел изпълнение на планираните дейности в управленската програма за да бъдат изпълнени управленските цели Община-Троян изпълни широк кръг административни дейности, по-значимите от които са:

 • Управление на проекти:

Общо през 2016 г., в качеството си на бенефициент или партньор, Община Троян е администрирала 24 бр. проекти на обща стойност 12 013 611,70 лв., като 93,22% от тях са в сферата на енергийната ефективност на административни и жилищни сгради.

Подробна информация за категорията администрирани проекти през 2016 г. е отразена в Приложение №2.

 • Придобиване, управление и разпореждане с имоти – общинска собственост:

През 2016 г. са съставени 32 бр. актове за общинска собственост и към 20.12.2016 г. същите са общо 3014 бр. Актовете са вписани в Регистъра на имотите – общинска собственост и в Службата по вписванията. Декларирани са съответните обстоятелства, свързани с всички действия, свързани с оперирането със собствеността.    

Във връзка с оперирането с общинската собственост и в изпълнение на съответните решения на Общинския съвет, през годината са извършени следните разпоредителни сделки:

 • 7 бр. договори за продажба на общински нежилищни имоти, сключени след проведен публичен търг или публично оповестен конкурс;
 • 10 бр. договор за продажба на земя на собственика на законно построена върху нея сграда, съгласно чл.35, ал.3 от Закона за общинската собственост;
 • 7 бр. предварителни договори (обявени в последствие за окончателни) за прехвърляне на собственост при условията на чл.15, ал.3 и ал.5 от Закона за устройство на територията, с оглед изработване на подробни устройствени планове;
 • 2 бр. договор за отстъпено право на строеж;
 • 23 бр. заповеди за учредено право на преминаване и прокарване на отклонения от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през имоти – общинска собственост;

През 2016 г. общината има взаимоотношения със:

 • 105 бр. наематели на общинска нежилищна собственост и вещи, в т.ч. 36 бр. при преференциални условия (лекари, НПО, местни ръководства на политически партии);
 • 76 бр. ползватели на общинска нежилищна собственост, в т.ч. 62 бр. при условията за безвъзмездно ползване (юридически лица на бюджетна издръжка, пенсионерски клубове, читалищни настоятелства, НПО);
 • 52 бр. наематели на общинска жилищна собственост (картотекираните семейства и лица са 147 бр., от тях 72 бр. – 4 група, 75 бр. – 5 група).

Общо от опериране с общинската собственост, по реда на Закона за общинската собственост, през 2016 г. в Община Троян са постъпили 737 184 лв.

 

 

Общо приходите от собственост през 2016 г., постъпили в бюджета на Община Троян, са 869 268 лв.

 

 • Чрез дейността на отдел „Счетоводство“   се  цели осигуряване на добро  качество на счетоводното обслужване и  пълнота и изчерпателност при отчитане на стопанските операции.

Извършени са следните дейности през 2016 година:

В периода 01.2016 г.- 02.2016 г. са извършени всички процедури,  свързани с годишното счетоводно приключване за 2015 г., като са осчетоводени: резултатите от инвентаризацията; провизии на  просрочените вземания; приписаните приходи от безвъзмездно отдаване под наем на обекти-общинска собственост и  на отдадени под наем помещения на цени под базисните ; приходи и разходи, отнасящи се за 2015 г., за които са издадени фактури през 2016 г.; дела на инвестицията на общината в дружествата с общинско участие на база собствения им капитал; провизиите за неплатени отпуски; неизразходените средства от дарения и др.

При приемането на годишните счетоводни отчети от второстепенните разпоредители са извършени  контролните процедури относно: равнения на информацията на касова и начислена основа; равнения на начални салда; приключвателни операции; правилно отразяване на всички операции, свързани с имущественото и финансовото състояние;  използване на задбалансовите сметки за отразяване на ангажиментите по договори и новите задължения за разходи и др.  

На основание Заповед № ОД-01-03-083 от 03.05.2016 г.  на заместник председателя на  Сметна палата,   през периода  май-юни 2016 г. е извършен одит  на общината относно заверката на годишния финансов отчет на община Троян за 2015 г. На 08.06.2016 г. е получено одитното становище, че финансовият отчет дава вярна и честна представа за финансовото състояние и имуществото на общината, в съответствие е с приложимата обща рамка за финансово отчитане и се заверява без резерви. 

Въведената практика за контролни процедури при изготвянето на годишния счетоводен отчет се прилага и при  изготвяне на тримесечните отчети, за да се избегне  допускането на грешки и пропуски  при отразяване на стопанските операции.  В началото на всеки месец, следващ тримесечен период на отчитане, се провеждат срещи с финансистите и счетоводителите на второстепенните  разпоредители. На тези срещи се дават методически указания, дискутират се казуси, унифицират се подходи при някои специфични операции. През м. Декември е организиран  обучителен семинар - дискусия с участието на лектор от Сметна Палата и представители на второстепенните разпоредители по теми, свързани с процедурите по годишно счетоводно приключване и подготовка за начисляване на амортизации през 2017 г.

При спазване разпоредбите на Закона за вътрешния одит в публичния сектор (ЗВОПС), дейността по вътрешен одит за 2016 година е планирана в годишен план, изготвен на база оценка на риска и въз основа на стратегически план за периода 2014-2016 година. Спазвайки изискванията на законодателя, съставеният годишен план е утвърден от кмета на общината и е съгласуван с Общински съвет-Троян (протокол № 4 от 17.12.2015 г., решение № 22).   

През годината са изпълнени следните одитни ангажименти:

 • одитен ангажимент за даване на увереност с предмет: „Финансово управление на предоставените бюджетни средства на Сдружение „Дете и пространство” град София. Резултатите са докладвани с изготвен и връчен одитен доклад № ОАУ-1508 от 20.05.2016 година;
 • одитен ангажимент за даване на увереност с предмет: „Проверка законосъобразността на начисляваните, събирани и отчитани такси в детските заведения“.

Структурни единици, в които е изпълнен ангажимента: Детска ясла и Детска млечна кухня – Троян; ЦДГ „Незабравка” село Орешак с Изнесена група – Черни Осъм и Седмична детска градина село Калейца с Изнесена група – Добродан.

Резултатите от одита са отразени в самостоятелни одитни доклади:

 • одитен ангажимент за консултиране, възложен със заповед на кмета на общината № 848 от 06.07.2016 г. с предмет „Превантивни мерки за недопускане на грешки при начисляване, събиране и отчитане на такси в детските заведения“.
 • одитен ангажимент за даване на увереност „Финансово управление на предоставените бюджетни средства на ОУ „Любен Каравелов“ село Дебнево, община Троян”. Ангажиментът е извънпланов и е възложен със заповед на кмета на общината № 612 от 17.05.2016 г.

Резултатите са докладвани с изготвен и връчен одитен доклад № ОАУ-1607 от 03.11.2016 година.

 • одитен ангажимент за даване на увереност „Спазване законосъобразността при планиране на обществените поръчки и изпълнение на сключените договори в Община Троян“.

Резултатите са отразени в одитен доклад ОАУ-1601 от 19.12.2016 г.

В процес на изпълнение са:

 • одитен ангажимент за даване на увереност с предмет „Финансово управление на предоставените бюджетни средства на ОУ „Христо Ботев“ село Врабево, община Троян” – ОАУ – 1602.
 • одитен ангажимент „Проследяване изпълнението на дадените препоръки“.

 Предприети са следните действия за подобряване на одитната дейност:   запълнен е състава на звеното; извършена е актуализация на Програмата за осигуряване и подобряване качеството на одитната дейност за 2016 година; преразгледани и осъвременени са част от вътрешните правила, регламентиращи дейността на звеното.

Важна част за постигане на планираните дейности за 2016 г. са политиките по управление на местните приходи като:

Ограничаване на несъбраните вземания чрез:

 • Селекция на несъбрани задължения за данък върху превозните средства.

До 15.12.2016 г. са съставени 1276 бр. актове за установяване на задължение за данък върху превозните средства за 290 хил. лв., от които са платени 92 хил. лв.

 • Селекция на несъбрани задължения за данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци.

До 15.12.2016 г. са съставени 910 бр. актове за установяване на задължение за данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци за 2 706 хил. лв., от които са платени 110 хил. лв. Издаден е ревизионен акт за 26 хил. лв.

 • Предаване на ЧСИ и НАП на неплатените преписки: 404 бр. на частен съдебен изпълнител и 489 бр. на публичен изпълнител в НАП.

Постигнато е:

Увеличаване на приходите чрез:

 • Сгради с грешно декларирана конструкция. Съставени са 20 бр. актове за установяване на задължения по реда на чл.107, ал.3 от ДОПК.
 • Съпоставка на данните, получени от МФ за превозни средства с прекратена регистрация. При съпоставката са установени 39 бр. недекларирани превозни средства. Изпратени са съобщения до задължените лица за начислените задължения. На неплатилите са съставени 15 бр. актове за установяване на задължения.

Установени са партиди на превозни средства, за които не е деклариран съсобственик и е ползвано данъчно облекчение за намалена трудоспособност. Изпратени са съобщения до всички лица. При неподаване на декларация в указаните срокове се съставят актове за установяване на задължения.

Подобряване на обслужването чрез:

Съставяне на брошура с информация за задълженията на лицата във връзка със Закона за местните данъци и такси  - подаване на декларации и искания за издаване на удостоверения.

Информацията е поместена в сайта   на Община Троян през месец февруари. По достъпен начин са представени декларациите по ЗМДТ с указания за сроковете за подаване, както и възможността за ползване на данъчни облекчения.

Обработени са 10653 декларации по ЗМДТ,  от които  1996 от файлове от МФ. Издадени са 8185 бр. удостоверения и други.

Съставени са 48 бр. актове за установяване на административни нарушения и  48 бр. наказателни постановления и са наложени 295 глоби с фиш.

Към 14.12.2016 г. са събрани 2 808 000 лв. данъчни приходи, което е с 475 000 лв. повече от същия период на 2015 г. Събраната сума за такса битови отпадъци е 1 784 000 лв. От други приходи (такси, глоби, лихви) са събрани 314 000 лв.

През 2016 г. дейността на звено „Обществени поръчки“ е пряко обвързана с работата на останалите дирекции и отдели в Общинска администрация – Троян и носи отговорност за административната организация и контрол по цялостния процес на планиране, провеждане и възлагане на обществените поръчки.

Обобщени и анализирани са подадените план-графици за провеждане на обществени поръчки и е изготвен обобщен годишен план-график за провеждане на процедурите по възлагане на обществени поръчки.

Подготвена е информация по чл. 44, ал.10 от ЗОП за всички разходвани средства във връзка с обществени поръчки на стойност по чл. 14, ал. 4 и 5 от ЗОП до Агенцията по обществени поръчки.

Проведени са 29 открити процедури по реда на новия и отменения ЗОП, 7 публични състезания по новия ЗОП, 11 процедури договаряне без обявление по отм. и новия ЗОП, 13 публични покани (отм. ЗОП) и 27 събирания на оферти с обява по новия ЗОП и е оказано  съдействие за сключване и на договори за директно възлагане.

С цел подобряване на работата в администрацията по подготовката и провеждането на обществените поръчки, се въвеждат мерки за оптимизиране на процеса на взаимодействие и координация между служителите в администрацията, пряко ангажирани в провеждането на конкретна обществена поръчка. За целта са изготвени нови вътрешни правила по обществени поръчки спрямо измененията в нормативната база.

 • Правно и административно обслужване.

През 2016 г. са образувани 39 дела, както следва: 6 граждански (от които 3 за промяна на имена), 23 административни и 10 административно-наказателни.

За събиране на вземания на Община Троян (основно публични вземания за данъци и такси), при частен съдебен изпълнител са образувани 246 изпълнителни дела. От тях 41 броя са приключили. Събраните суми през отчетния период са над 61 000 лв.

Въз основа на издадени актове за установяване на административни нарушения от РУ „Полиция“ Троян и от оправомощените за това лица от общинската администрация, са издадени 955 наказателни постановления и 123 предупреждения. От наказателните постановления 5 са обжалвани и 186 са изплатени.

Изнесените по-горе данни сочат:

 • Макар 2016 г. да е в по-голяма степен „съдебно активна“ в сравнение с 2015 г., Община Троян продължава да работи без излишни конфликти, както по отношение законосъобразността на издаваните властнически актове, така и в гражданския оборот. Въпреки увеличения обем на делата, и тази година липсват „знакови“ и „тежки“ съдебни спорове;
 • Принудителното събиране на публични вземания на Община Троян от частни съдебни изпълнители и тази година дава задоволителни резултати;
 • Събираемостта на наложените глоби отбелязва значителен ръст и достига 19,5%. Това се дължи основно на намирането на комфортния за санкционираните лица размер на налаганите глоби, т.е. около нормативно установения минимум.

Проблеми и посоки за развитие за 2017 г.:

Повишаване на качеството на управлението и административните дейности с цел на постигане на приоритетите на управленската програма.

През 2016 г. община Троян спечели първо място в конкурса, организиран от Фондация прозрачни регламенти в Категория „Най-добра практика за партньорство между общинска администрация и гражданското общество за реализиране на прозрачност в действията на администрацията” за въвеждане на принципа на "Комплексно административно обслужване в община Троян и изграждане на VPN връзка“

В Категорията „Най-прозрачна общинска администрация“, общината зае трето място.

В периода 10 март – 23 април 2016 Програма Достъп до Информация прегледа и оцени 565 интернет страници на административни структури на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво, публично-правни субекти, задължени да предоставят информация и независими органи на власт.

В крайното класиране, след извършената оценка, община Троян зае 11-то място от общо 565 участвали в проучването.

Кметът на общината е отличен като „Кмет на гражданите“ за 2016 г. в категорията средни общини.

Общият извод от изпълнението на управленската програма за 2016 г. е, че планираните дейности за първата година от мандата са изпълнени в голямата си част и предпоставят изпълнение на мандатната управленска програма.

Прочетена 899 пъти

Отчет за мандат 2011-2015 г. (видеоклип)

klip izbori 2011

Избори 2011 (видеоклип-архив)

klip izbori 2011