8. Опазване и развитие на културата

РЕЗУЛТАТИ:

 • Въведе се програмно начало в дейността на културните институции. Повиши се качеството на предлагания от тях културен продукт
 • Средствата за културния календар на общината  нарастват ежегодно. Осигурени са 355 430 лв. за култура
 • Статут на паметници на културата от национално значение придобиха три археологически обекти от общината; “Антично селище “СОСТРА” е предоставено за управление на община Троян
 • Реиновирано е Националното изложение в с. Орешак. Възстановен е международния му характер
 • Обновен е салона на Читалище „Наука”. Възстановена е дейността на читалище „Борци за свобода”, кв. „Василевски”
 • Създадени са Център за културни услуги и Информационно-културен център в град Троян

През периода е инвестиран значителен ресурс в подобряване състоянието на културната инфраструктура на територията на общината, както и в подкрепа на важни инициативи. Това стана възможно благодарение на съдържателния културен календар, реализираните проекти с европейско финансиране и предвидените собствени ресурси.

В началото на мандата основните културни институции разработиха програми за работата си до 2015 г. Програмите на Музея на занаятите в Троян, Национално изложение за художествените занаяти и изкуствата – с. Орешак, Природо-научния музей в с. Черни Осъм, Галерия “Серякова къща” и  Общинския младежки духов оркестър имат за цел: отговор на потребности, изисквания и очаквания на гражданите. По-важните акценти:           

 • Музеят на народните художествени занаяти в Троян повиши нивото на изследователската си дейност чрез привличане на научни консултанти. Актуализира основната експозиция с подмяна на движимите културни ценности в нея. Инициира и участва в издания по троянска проблематика. Организира изложби за представяне на фондовото богатство. Изработи каталог и рекламни материали за популяризиране на музейния продукт на туристическите борси. С множество значими прояви през 2012 година Музеят на занятите в Троян отбеляза 50-годишния юбилей от своето създаване.
 • На 21 август 2013 на свое заседание, Министерският  съвет  взе решение да предостави  за безвъзмездно управление на Община Троян на недвижима археологическа културна ценност  “Антично селище СОСТРА”. След близо 7 годишно очакване на Община Троян, Министерството на културата съгласува “Подробен устройствен план и План за застрояване на Археологически обект “Кастел Состра”. Ежегодно Община Троян подпомага работата по проучване, консервация и реставрация на археобогически обект „Состра“.
 • Представителният общински младежки духов оркестър с мажоретки по традиция участва в почти всички общоградски чествания и прояви; завоюва призови места на национални и международни прояви. Оркестърът заема важна позиция, откликвайки на културните потребности на широк кръг от населението. Съставът се превърна в притегателен център за деца с музикални заложби, издигащ моралните устои на младото поколение. Ремонтирано и обновено е помощение за репетиции на общински младежки духов оркестър с мажоретки.  
 • Националното изложение на художествените занаяти и изкуствата в с. Орешак е единственото в страната,  в чиито изложбени зали са показани уникални предмети на народните художествени занаяти, изработени от български майстори от всички етнографски райони на страната. През месец май 2012 офицално е открито обновеното Национално изложение на художествените занаяти и изкуствата. През 2013 година е възобновена традицията през месец май в НИХЗИ – Орешак да се провеждат Международни изложби на художествените занаяти с участието на творци и майстори от различни континенти.
 • Успешното е партньорството между Община Троян и Дружеството на троянските художници. Негов резултат е утвърждаването на галерия „Серякова къща” като модерен център за изкуство и култура, който предлага все по-интригуващи събития с висока художествена стойност.
 • Природо-научният музей в с. Черни Осъм се радва на значителен интерес от туристи от цялата страна, най-вече сред деца и ученици, предвид образователния ефект на експозицията. През 2013 година започна обновяването и модернизирането на експозиционните витрини на музея.
 • Читалищните институции имат важно място в културния живот на общината. Ежегодно Община Троян подпомага читалищните институции чрез справедливо разпределение на държавната субсидия и отпускане на средства от общинския бюджет. При разпределяне на сумите се използва оценъчна карта, включваща обективни критерии с цел поощряване на активно работещите читалища и стимулиране дейността на читалищата в малките населени места. В отчетния период чрез МК са получени допълнителни субсидирани бройка зи читалищата в община Троян. Всички читалища на територията на община Троян се възползваха от възможността, която Министерство на културата даде за кандидатстване за целево подпомагане с проекти в следните направления: частични ремонтни дейности на материалната база; закупуване на компютърна техника и специализиран софтуер; художествено-творческа дейност и попълване на библиотечния фонд.

Благодарение на водещата роля на библиотеката при НЧ „Наука 1870 г.“,Троян, Община Троян е сред общините, в които най-много читалища работят по програма „Глобални библиотеки“. Библиотеката при НЧ „Наука 1870г.“ е обучителен център по програма „Глобални библиотеки – България“.

През 2014 година е извършен основен ремонт и подмяна на седалките на салона на НЧ „Наука – 1870г.“, Троян на стойност 60 000 лв. В началото на 2015 година дейността си възобнови третото троянско читалище НЧ „Борци за свобода – 1946 г.“, кв. Василевски. Изпълнени са ремонт покриви, подмяна дограма и вътрешни ремонти за 20 275,51 лв. Извършени са и други разходи за текущи ремонти на читалищни згради – общинска собственост за 41 547 лв.

Политиките на културния календар са насочени към съхраняване на културните традиции, създаване на нови, атрактивни и иновативни културни събития и развитие на културата в малките населени места. Традиционно проявите в него се организират в партньорство между общината, основните културни институции, читалищата от общината, училищата. В отчетния период 2012-2015 година от бюджета на Община Троян са отделени 355 430 лв. за реализация на събития по културен календар.

Оказана е подкрепа за поддържане на съществуващите църкви; за изграждане на нови параклиси в селата. Изградени църкви и параклиси през отчетния период има в селата Чифлик, Горно Трапе, Белиш, Черни Осъм. Единственото населено място на територията на община Троян, което към момента е без параклис е с. Патрешко, където, обаче, е учредено църковно настоятелство за изграждане на такъв. Успешно работим с представители на Българската православна църква и на другите официални религии за  своевременно разрешаване на възникналите проблеми. Изпълнено  е укрепване на църквата и ремонт дренаж в църквата “Свети Николай Миризлийски Чудотворец” в с. Гумощник. По искане на община Троян от „Дирекция по вероизповеданията“ са преведени средства за ремонт на църквите в гр. Троян, с. Шипково, с. Старо село, с. Дебнево и с. Ломец.

В изпълнение на приоритетите за опазване и развитие на културата, през мандата са реализирани два важни проекта за развитието на културния живот в общината:

 • „Провеждане на иновативно културно събитие в община Троян – Български фестивал на сливата“, финансиран по оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., с бюджет 341 225,91 лв. Постигната е основната цел на проекта, а именно създаване и промотиране на иновативно културно събитие, което допринася за изграждане на идентичност и неповторимост на община Троян на национално и наднационално ниво, както и разнообразяване и обогатяване на културния живот и повишаване удовлетвореността на жителите в община Троян, като основа за устойчиво и интегрирано развитие. Проектът получи одобрението на жителите и гостите на общината, а отзвукът от неговата реализация надмина пределите на страната. Отличен е като едни от най-добрите фестивали в Европа. Присъдена му е престижната марка за качество „Европейски фестивал за 2015/2016 година”. Този етикет е признание за свършената работа.
 • „Изграждане на център за предоставяне на културни услуги – многофункционална сграда в град Троян“, финансиран по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.. Изпълнението на проекта възлезе на стойност 302 768,54 лв. В рамките на проекта са извършени всички необходими строително-монтажни работи по реконструкция на двуетажна монолитна сграда, разположена зад сградата, в която се помещава отдел „Местни приходи“, в център за предоставяне на културни услуги – многофункционална сграда.

В процес на изпълнение е проект „Изграждане на информационно-културен център в град Троян“, също финансиран по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., с бюджет 399 575,51 лв. В резултат от изпълнението на проекта ще бъде преустроена и надградена съществуваща сграда (бивш Китайски ресторант), с оглед превръщането й в информационно-културен център. Ще бъде закупено съответното оборудване.

С цел подпомагане и консултиране на кмета по проблеми на образованието и културата, през 2012 г. е създаден Обществен консултативен съвет за образование и култура, който подпомага работата в сферата на образованието и културата и генерира идеи за съхраняване на традициите и стимулиране на креативността и творческото мислене. С активното съдействие на Консултативния съвет, се учреди годишна награда на кмета за постижения в областта на културата и образованието, която вече три поредни години се връчва на 24 май – Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост.

Прочетена 1232 пъти

Отчет за мандат 2011-2015 г. (видеоклип)

klip izbori 2011

Избори 2011 (видеоклип-архив)

klip izbori 2011